top of page

ขนมปังอบแล้วมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะอะไร


ขนาดของขนมปังใหญ่เกินอาจเกิดจากการใช้เวลาหมักนานเกินไป โดยเฉพาะระยะเวลาในการหมักช่วงสุดท้ายก่อนนำเข้าอบ วิธีแก้ไขคือ ลดเวลาหมักลงในครั้งต่อไป

อุณหภูมิในตู้อบก็มีส่วน ถ้าใช้ไฟอ่อนแล้วอบนานก็ทำให้ก้อนขนมปังโตเกินได้

อีกสาเหตุอาจมาจากปริมาณเกลือในสูตรน้อยเกินไป ทำให้โปรตีนในแป้งไม่คงตัวเท่าที่ควร เมื่ออบแล้วจึงขยายตัวมากเกินไป

Recent Posts
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page