top of page

เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟจริงเหรอ??


เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟจริงเหรอ?? มาดูหลักการคิดง่ายๆจากการไฟฟ้านครหลวงกัน!! "ไฟฟ้า 1000w : ใช้งาน 1 ชั่วโมง = ค่าไฟ 1 ยูนิต" วิธีการคิดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1300w ในเวลา 1 ชั่วโมง และค่าไฟบ้านของเรายูนิตละ 5 บาท นั้นก็หมายความว่าค่าไฟที่เราจะต้องจ่าย ก็คือ 1300w/1000w x 1 ชั่วโมง x 5 บาท = 6.5 บาท เท่านั้นเองจ้า^^ มาลองดูกันอีกข้อน้าาา เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้เเพื่อนๆ ถ้าเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1600w ในเวลา 2 ชั่วโมง และค่าไฟบ้านของเรายูนิตละ 4.5 บาท นั้นก็หมายความว่าค่าไฟที่เราจะต้องจ่าย ก็คือ 1600w/1000w x 2 ชั่วโมง x 4.5 บาท = 14.4 บาท จ้า^^

Recent Posts
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page